0

Andorid sqllite database i kopyalama

Posted by Gökhan Şahin on Jul 10, 2014 in Uncategorized

komut sistemini açın
andorid-sdk\Platform-tools altında gidin
adb shell
run-as paket_adı cat /data/data/paket_adı/databases/databaseadi > /sdcard/databaseadi

Tags:

 
0

Dos klasörlerin altındaki dosyaları bir dizine kopyalama

Posted by Gökhan Şahin on May 3, 2014 in Uncategorized

for /f “tokens=*” %a in (‘dir /b /s /a-d’) do @copy “%a” “G:\onlypdf\2012″

Tags:

 
0

Zen Server’e 2TB tan Büyük Sanal Disk Ekleme

Posted by Gökhan Şahin on Nov 12, 2013 in Zenserver

Zenserver konsola düşüyoruz.

root@xen1~]# xe sr-list
 uuid ( RO) : b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
 name-label ( RW): SATA_7.2K 20T
 name-description ( RW): Hardware HBA SR
 host ( RO):
 type ( RO): lvmohba
 content-type ( RO):

Burada gözüken uuid yi kopyalıyoruz. Aşağıdaki komuttaki grep ten sonrasına yapıştırıyoruz.

root@xen1 ~]# vgs | awk '{print $1}' | grep b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
 VG_XenStorage-b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
oluşan çıktıyı kopyalıyoruz.
lvcreate komutu ile diski oluşturacağız komutta -L3T yazan yere kendimizin belirlediği boyutu ve 
daha önce kopyaladığımız kısmı yapıştırıyoruz.

işlem hatasız tamamlandı ise created yazısını görmeniz gerekiyor.

root@xen1 ~]# lvcreate -L3T -n"LV-"$(uuidgen) VG_XenStorage-b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
     Logical volume "LV-4e3da1e4-9e1a-4e12-96a1-d3c233efc0d5" created
    Oluşturduğumuz diski görmesi için xe sr-scan komutunu kullıyoruz.
    root@xen1 ~]# xe sr-scan uuid=b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
    Diski görmeniz gerekiyor.
    İyi çalışmalar.

 
0

Apache 2.2 Http Web Server Tomcat Loadbalancer

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Apache 2.2 Http Server, Application Server, Tomcat

Web uygulamanızın duraksamadan çalıştırmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de http server ve tomcat yük dengelemesi işlemidir. Bu işlemde bir makineye http server kurulur. Diğer makinelere tomcat kurulur bu tomcat sayısı size bağlı. Burada diyelimki http server 192.168.0.10 dan çalışıyor olsun diğer tomcatlerimiz 192.168.0.11,12,13 olsun sizin web uygulama context path’inizde app olsun kullanıcılar http://192.168.0.10/app yazdığında http server gelen istekleri 3 adet tomcat üzerinde dağıtacak ve her hangi bir tomcat’te bir sıkıntı olduğunda diğerleri çalışacaktır.
Bu işlem için http server için mod_jk kurulumu yapılmış olması gerekmektedir.bakınız…

root ile
/etc/httpd/conf/http.conf
dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz.

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so

JkLogFile logs/mod_jk.log
JkLogLevel debug
JkShmFile logs/jk-runtime-status
JkWorkersFile conf/workers.properties

JkMount /app loadbalancer
JkMount /app/* loadbalancer

/etc/httpd/conf içine workers.properties dosyasını oluşturuyoruz.
vi /etc/httpd/conf/workers.properties
aşağıdaki satırları ekliyoruz.

worker.list=loadbalancer

worker.n1.port=8009
worker.n1.host=192.168.0.11
worker.n1.type=ajp13
worker.n1.lbfactor=1

worker.n2.port=8009
worker.n2.host=192.168.0.12
worker.n2.type=ajp13
worker.n2.lbfactor=1

worker.n3.port=8009
worker.n3.host=192.168.0.13
worker.n3.type=ajp13
worker.n3.lbfactor=1

worker.loadbalancer.type=lb
worker.loadbalancer.balanced_workers=n1,n2,n3

tomcatlerin kurulu olduğu dizinde gidiyoruz ve conf dizini içinde server.xml dosyasını açıyoruz.

<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">

aşağıdaki gibi değiştiriyoruz. n1 yazan yere workers.properties dosyasına göre değiştiriyoruz.

<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" jvmroute="n1">

Tags: ,

 
0

Oracle Linux Lov Manager Disk ekleme

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Linux, Oracle Linux

#fdisk -l
Komutu ile bağlı diskleri görüyoruz.
pvcreate ile yeni eklenen diski volume ‘u oluşturuyoruz.
# pvcreate /dev/sdb
Writing physical volume data to disk "/dev/sdb1"
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created

işlem tamamlandıktan sonra fdisk ile bölümlere ayıracağız burada önemli olan partition tipini Linux LVM seçemiz gerekiyor.
# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xcf1c9c9c.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').

Command (m for help): c
DOS Compatibility flag is not set

Command (m for help): u
Changing display/entry units to sectors

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First sector (2048-20971519, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20971519, default 20971519):

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

pvs komutu ile oluşan volume leri listeliyoruz.
lvs ile lov ları listeliyoruz.
vgextend ile mevcut volume diski ekliyoruz. VolGroup pvs ile listelediğiniz volume adıdır.

#vgextend -v VolGroup /dev/sdb1

lvextend ile hangi lov a diskten ne kadar yer vereceğimizi belirtiyoruz. lv_home sizin VolGroup altındaki lovu belirtir.
#lvextend -v -L +1.95T -r VolGroup/lv_home

df -h ile disk durumlarınızı görün.

Tags:

 
1

Linux Httpd mod_jk derlemesi

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Apache 2.2 Http Server, Application Server, Linux

Linux üzerinde Apache 2.2 Web Server üzerinde mod_jk kullanmak istediğinizde mod_jk indiriyoruz.

indirdiğimiz dosyayı açıyoruz.
#tar -xvf tomcat-connectors-1.2.37-src.tar.gz
eğer http server kurulu değilse kuruyoruz.
#yum install httpd
derlemek için gerekli C derleyicilerini yüklüyoruz.
#yum install gcc
#yum install gcc-c++
mod_jk derlenirken httpd-devel paketine ihtiyaç duymaktadır.
#yum install httpd-devel
açılan tar içinde native klasörünü buluyor ve içine giriyoruz.
root ile aşağıdaki komutları kullanıyoruz.
#./configure --with-apxs=/usr/sbin/apxs
#make
#make install
derlenme hatasız tamamlandı ise /etc/httpd/modules altında mod_jk.so dosyası varmı diye kontrol ediyoruz.
Artık worker ayarlarını yapabilirisiniz.

Tags: ,

 
0

Linux open-iscsi kurulumu ve konfigürasyonu

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Linux, Ubuntu

Öncelikce open-iscsi uygulamasını yüklüyoruz.

# sudo apt-get install open-iscsi

Eğer Kullanıcı adı ve şifre var ise iscsid.conf dosyasına node.session.auth.username & node.session.auth.password bilgilerini eklemeniz gerekir.
# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
iscsid.conf dosyasını güncelledikten sonra open-iscsi restart edilir.
# /etc/init.d/open-iscsi restart
ip adresi ve port girilerek tanımlanmış bölümler eklenir.
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260
Bağlantı bilgilerini test etmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.
# dmesg | tail
bağlantı sonucunda oluşan diski bölümlere ayırmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.
# fdisk /dev/sdb
oluşturulan bölümü biçimlendiriyoruz.
# mkfs.ext4 /dev/sdb1
biçimlendirilmiş disk bölümünü kullanmak için klasör oluşturup mount ediyoruz.
# mkdir /mnt/iscsi
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/

Tags:

 
0

Linux 2TB tan büyük disk bölümü oluşturma

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Linux

Linux işletim sisteminde 2TB tan büyük disk bölümü oluşturmak için parted uygulamasının işletim sisteminde yüklü olması gerekir.
parted komutu ile label ‘ı gpt yapıyoruz.
# parted /dev/sdb
GNU Parted 2.1
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.

(parted) print
Error: /dev/sdb: unrecognised disk label

(parted) mklabel gpt

(parted) print
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/sdb: 5909GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Label değiştirme işleminde sonra disk bölümü oluşturuyoruz.
# parted /dev/sdb

(parted) mkpart primary 0GB 5909GB

(parted) print
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/sdb: 5909GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 5909GB 5909GB primary

fdisk ile oluşturulmuş disk bölümüne bakıyoruz.
# fdisk /dev/sdb

Command (m for help): print

Disk /dev/sdb: 5908.7 GB, 5908688535552 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 718357 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 267350 2147483647+ ee GPT

oluşturduğumuz disk bölümünü biçimlendiriyoruz.
# mkfs /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
360644608 inodes, 1442550528 blocks
72127526 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
44024 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000, 214990848, 512000000, 550731776, 644972544

Writing inode tables: 3955/44024
Writing inode tables: 5022/44024
Writing inode tables: 7218/44024
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Oluşan disk bölümünü kullanmak için data dizini oluşturuyoruz.
oluşan dizinine mount ediyoruz. df -h ile disk durumlarını görebilirsiniz.
# mkdir /data

# mount /dev/sdb1 /data

# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 127G 1.6G 119G 2% /
/dev/sdb1 5.3T 59M 5.1T 1% /data

Tags:

 
0

C# MD5 Şifreleme

Posted by Gökhan Şahin on Jun 17, 2013 in C#, Yazılım

Bu method ile girilen string md5 olarak şifreleniyor.


public string CalculateMD5Hash(string input)
{
// step 1, calculate MD5 hash from input
System.Security.Cryptography.MD5 md5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create();
byte[] inputBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(input);
byte[] hash = md5.ComputeHash(inputBytes);

// step 2, convert byte array to hex string
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < hash.Length; i++)
{
sb.Append(hash[i].ToString("X2"));
}
return sb.ToString();
}

Tags:

 
0

Postgresql postgres kullanıcısının şifresini kurtarmak.

Posted by Gökhan Şahin on Jan 30, 2013 in Database, Postgresql

pg_hba.conf dosyası içinde

host all all 127.0.0.1/32 md5

yazan kısımı bulun
md5 yazan kısmı trust olarak değiştirin
postgresql i restart edin.

psql i çalıştırın

alter user postgres with password 'yeni_sifre';
enter tuşuna basın ALTER ROLE yazısını göreceksiniz.
\q yazıp enter tuşuna basıp psql den çıkın
pg_hba.conf da yaptığınız değişklliği geri alın ve postgresql i restart edin.

Tags:

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.