0

Oracle Linux Lov Manager Disk ekleme

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Linux, Oracle Linux

#fdisk -l
Komutu ile bağlı diskleri görüyoruz.
pvcreate ile yeni eklenen diski volume ‘u oluşturuyoruz.
# pvcreate /dev/sdb
Writing physical volume data to disk "/dev/sdb1"
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created

işlem tamamlandıktan sonra fdisk ile bölümlere ayıracağız burada önemli olan partition tipini Linux LVM seçemiz gerekiyor.
# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xcf1c9c9c.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').

Command (m for help): c
DOS Compatibility flag is not set

Command (m for help): u
Changing display/entry units to sectors

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First sector (2048-20971519, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20971519, default 20971519):

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

pvs komutu ile oluşan volume leri listeliyoruz.
lvs ile lov ları listeliyoruz.
vgextend ile mevcut volume diski ekliyoruz. VolGroup pvs ile listelediğiniz volume adıdır.

#vgextend -v VolGroup /dev/sdb1

lvextend ile hangi lov a diskten ne kadar yer vereceğimizi belirtiyoruz. lv_home sizin VolGroup altındaki lovu belirtir.
#lvextend -v -L +1.95T -r VolGroup/lv_home

df -h ile disk durumlarınızı görün.

Tags:

 
1

Linux Httpd mod_jk derlemesi

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Apache 2.2 Http Server, Application Server, Linux

Linux üzerinde Apache 2.2 Web Server üzerinde mod_jk kullanmak istediğinizde mod_jk indiriyoruz.

indirdiğimiz dosyayı açıyoruz.
#tar -xvf tomcat-connectors-1.2.37-src.tar.gz
eğer http server kurulu değilse kuruyoruz.
#yum install httpd
derlemek için gerekli C derleyicilerini yüklüyoruz.
#yum install gcc
#yum install gcc-c++
mod_jk derlenirken httpd-devel paketine ihtiyaç duymaktadır.
#yum install httpd-devel
açılan tar içinde native klasörünü buluyor ve içine giriyoruz.
root ile aşağıdaki komutları kullanıyoruz.
#./configure --with-apxs=/usr/sbin/apxs
#make
#make install
derlenme hatasız tamamlandı ise /etc/httpd/modules altında mod_jk.so dosyası varmı diye kontrol ediyoruz.
Artık worker ayarlarını yapabilirisiniz.

Tags: ,

 
0

Linux open-iscsi kurulumu ve konfigürasyonu

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Linux, Ubuntu

Öncelikce open-iscsi uygulamasını yüklüyoruz.

# sudo apt-get install open-iscsi

Eğer Kullanıcı adı ve şifre var ise iscsid.conf dosyasına node.session.auth.username & node.session.auth.password bilgilerini eklemeniz gerekir.
# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
iscsid.conf dosyasını güncelledikten sonra open-iscsi restart edilir.
# /etc/init.d/open-iscsi restart
ip adresi ve port girilerek tanımlanmış bölümler eklenir.
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260
Bağlantı bilgilerini test etmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.
# dmesg | tail
bağlantı sonucunda oluşan diski bölümlere ayırmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.
# fdisk /dev/sdb
oluşturulan bölümü biçimlendiriyoruz.
# mkfs.ext4 /dev/sdb1
biçimlendirilmiş disk bölümünü kullanmak için klasör oluşturup mount ediyoruz.
# mkdir /mnt/iscsi
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/

Tags:

 
0

Linux 2TB tan büyük disk bölümü oluşturma

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Linux

Linux işletim sisteminde 2TB tan büyük disk bölümü oluşturmak için parted uygulamasının işletim sisteminde yüklü olması gerekir.
parted komutu ile label ‘ı gpt yapıyoruz.
# parted /dev/sdb
GNU Parted 2.1
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.

(parted) print
Error: /dev/sdb: unrecognised disk label

(parted) mklabel gpt

(parted) print
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/sdb: 5909GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Label değiştirme işleminde sonra disk bölümü oluşturuyoruz.
# parted /dev/sdb

(parted) mkpart primary 0GB 5909GB

(parted) print
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/sdb: 5909GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 5909GB 5909GB primary

fdisk ile oluşturulmuş disk bölümüne bakıyoruz.
# fdisk /dev/sdb

Command (m for help): print

Disk /dev/sdb: 5908.7 GB, 5908688535552 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 718357 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 267350 2147483647+ ee GPT

oluşturduğumuz disk bölümünü biçimlendiriyoruz.
# mkfs /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
360644608 inodes, 1442550528 blocks
72127526 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
44024 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000, 214990848, 512000000, 550731776, 644972544

Writing inode tables: 3955/44024
Writing inode tables: 5022/44024
Writing inode tables: 7218/44024
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Oluşan disk bölümünü kullanmak için data dizini oluşturuyoruz.
oluşan dizinine mount ediyoruz. df -h ile disk durumlarını görebilirsiniz.
# mkdir /data

# mount /dev/sdb1 /data

# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 127G 1.6G 119G 2% /
/dev/sdb1 5.3T 59M 5.1T 1% /data

Tags:

 
0

Java Uygulamasını Servis olarak çalıştırmak.

Posted by Gökhan Şahin on Apr 17, 2012 in Java, Linux

Bunun için öncelikle Java Services Wrapper’ı indirmemiz gerekiyor.
burdan indirebilirsiniz
Ben linux kısmını anlatacağım.
İndirdiğimiz wrapper tar dosyasını home dizinine atıp açıyoruz.
tar -xvf wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st.tar
wrapper_home =/home/user/wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st
uygulama dosyanızı wrapper_home a kopyalıyoruz.
uygulamanın ihtiyaç duyduğu libleri wrapper_home/lib altına kopyalıyoruz.
wrapper_home/conf dizini içindeki wrapper.conf dosyasını açıyoruz.

Wrapper Class

wrapper.java.mainclass=org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp

uygulama jar dosyasını

wrapper.java.classpath.1=../lib/wrappertest.jar
wrapper.java.classpath.2=../lib/wrapper.jar
wrapper.java.classpath.3=../app.jar

Uygulama için gerekli jarları eklemeye devam ediyoruz.

wrapper.java.classpath.4=../lib/commons-logging.jar
wrapper.java.classpath.5=../lib/org.springframework.asm.jar
wrapper.java.classpath.6=../lib/org.springframework.beans.jar
wrapper.java.classpath.7=../lib/org.springframework.context.jar
wrapper.java.classpath.8=../lib/org.springframework.context.support.jar
wrapper.java.classpath.9=../lib/org.springframework.core.jar
wrapper.java.classpath.10=../lib/org.springframework.expression.jar
wrapper.java.classpath.11=../lib/org.springframework.transaction.jar
wrapper.java.classpath.12=../lib/log4j-1.2.15.jar
wrapper.java.classpath.13=../lib/quartz-1.8.3.jar
wrapper.java.classpath.14=../lib/slf4j-api-1.5.10.jar
wrapper.java.classpath.15=../lib/slf4j-log4j12-1.5.10.jar

Uygulama main sınıfını belirtiyoruz.

wrapper.app.parameter.1=jsw.main.Main

Servis Bilgilerini belirtiyoruz.

# Name of the service
wrapper.name=Uygulamam
# Display name of the service
wrapper.displayname=Uygulama Ismi
# Description of the service
wrapper.description=Uygulama Aciklamasi

wrapper_home a gidip testwrapper açıyoruz.

# Application
APP_NAME="uygulama"
APP_LONG_NAME="Uygulama Application"

# Wrapper
WRAPPER_CMD="/home/user/wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st/bin/wrapper"
WRAPPER_CONF="/home/user/wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st/conf/wrapper.conf"

olarak değiştiriyoruz
testwrapper dosyasının adını servisadi olarak değiştiriyoruz.

Servisimizin çalıştığına emin olmak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz. Bir hata aldı isek wrapper_home/logs klasörü çindeki log dosyasına bakınız.

sh wrapper_home/bin/servisadi console

servisimiz çalıştığına göre servisimizi install edelim.

sh wrapper_home/bin/servisadi install

/etc/init.d/servisadi start

ile servisimizi çalıştıralım.

 
0

LINUX REMOTE DESKTOP(XDMCP) ve gdmsetup KOMUTU

Posted by Gökhan Şahin on Jan 6, 2011 in Linux

etc/gdm/ dizini altındaki custom.conf dosyası açılır bu dosyadaki [security] ve [xdmcp] satırları
aşağıdaki gibi değiştirilir. Daha sonra bu dosyanın tekrar okunması için gdm-restart komutu çalıştırılır;
vi custom.conf

[security]

AllowRemoteRoot=true //bu satır eklenerek root kullanıcısına remote desktop hakkı verilir,

[xdmcp]

Enable=true //bu satır eklenerek xdmcp protokolü etkinleştirilir,

custom.conf yukarıdaki gibi değiştirildikten sonra “gdm-restart” komutu çalıştırılır.

Kaynak:http://www.unix-tr.com/2010/09/linux-remote-desktop-ve-gdmsetup/

 
0

Linux te belirli aralıklarla yedeklediğiniz dosyaları temizleme script i

Posted by Gökhan Şahin on Oct 21, 2010 in Linux

Diyelim ki her gün sunucuda bir dosya yedekleniyor ve bir hafta önceki dosyaları tutup diğerlerini otomatik silmek istiyorsunuz. Bu durum da bash scripti yazmanız gerekmektedir. Aşağıda örnek bir uygulama görebilirsiniz.

burada ki “TODAY=$(date -d “-4 day” +%s)” 4 sayısını istediğiniz gün sayısı ile değiştirin.


#!/bin/bash
is_older()
{
DATE=$(date -d "$1" +%Y-%m-%d)
TODAY=$(date -d "-4 day" +%s)
COMPARE=$(date -d "$DATE" +%s)
test $(($TODAY - $COMPARE)) -le 0 && return 1 || return 0
}
#DosyaAdi_YYYYMMDD.log
for file in $( ls /home/user/yedek/ );
do
curr_date=`echo $file|cut -d'_' -f2|cut -d'.' -f1`
if is_older $curr_date then
then
rm /home/user/yedek/$file
fi
done

 
0

Linux timezone ayarı

Posted by Gökhan Şahin on Jun 3, 2010 in Linux

Linux makinede saat diliminizi utc (universal time zone) olarak degiştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın
ln -sf ../usr/share/zoneinfo/your/zone /etc/localtime
daha sonra
/etc/sysconfig/clock
dosyasını açın UTC=true yapın ve kaydedip makineyi restart edin.
Makine açıldıktan sonra saatin degiştiğini göreceksiniz.
date komutu ile tarih ve saat ayarı yapabiliriniz.
date MMddhhmmYYYY
date 013123592010

 
0

Linux Bash Script Örnek

Posted by Gökhan Şahin on May 21, 2010 in Linux

Öncelikle scriptimizi yazacağımız dosyamızı belirtiyoruz

$ which bash >script.sh
$ vi script.sh

dosya içine string tanımlayıp içine Hello World yazıyoruz. ekran çıktısını alıyoruz.

#!/bin/bash
# declare STRING variable
STRING="Hello World"
#print variable on a screen
echo $STRING

scriptimizi kaydedip çalıştırma yetkisi veriyoruz.

$ chmod +x script.sh
$ ./script.sh

İlk scriptiniz yazmış oldunuz
detaylı bilgi için
http://www.linuxconfig.org/Bash_scripting_Tutorial

 
0

Ubuntu Google Chrome java plugin

Posted by Gökhan Şahin on May 20, 2010 in Linux, Ubuntu

Ubunut üzerinde web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanıyorsanız. Java çalıştırmak için. Öncelikle makine üzerine bir jre kurun daha sonra
aşağıdaki komutları çalıştırın.
jre kurulum dizini /usr/local/jre1.6.0_17 burayı kendi makinenizdeki pathi vereceksiniz.


# sudo mkdir /opt/google/chrome/plugins
# cd /opt/google/chrome/plugins
# sudo ln -s /usr/local/jre1.6.0_17/lib/i386/libnpjp2.so .

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.