0

C# MD5 Şifreleme

Posted by Gökhan Şahin on Jun 17, 2013 in C#, Yazılım

Bu method ile girilen string md5 olarak şifreleniyor.


public string CalculateMD5Hash(string input)
{
// step 1, calculate MD5 hash from input
System.Security.Cryptography.MD5 md5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create();
byte[] inputBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(input);
byte[] hash = md5.ComputeHash(inputBytes);

// step 2, convert byte array to hex string
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < hash.Length; i++)
{
sb.Append(hash[i].ToString("X2"));
}
return sb.ToString();
}

Tags:

 
0

C# ile Resmi Siyah Beyaza Çevirmek

Posted by Gökhan Şahin on Jul 4, 2011 in C#, Yazılım

Görüntü işlemede Resmi siyah beyaza çevirmek için gereken metod

pictureBox1.Image = SiyahBeyaz(new Bitmap(pictureBox1.Image));

public Image SiyahBeyaz(Bitmap bmp)
{
for (int i = 0; i < bmp.Width; i++)
{
for (int j = 0; j < bmp.Height; j++)
{
int hede = (bmp.GetPixel(i, j).R + bmp.GetPixel(i, j).G + bmp.GetPixel(i, j).B) / 3;
bmp.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(hede, hede, hede));
}
}
return bmp;
}

 
0

Wince 4.2 de otomatik internet bağlantısı Yapmak.

Posted by Gökhan Şahin on Jan 24, 2011 in 4.2, C#, WinCe, Yazılım

Wince 4.2 çalışan gömülü bir sistemde internet üzerinden çalışacak bir program yazıyorsanız. En büyük problemlerden bir tanesi kullanıcıya internet bağlantısı yaptırmaktır. Bunun için c# vs 2003 için örnek kod parçası aşağıdadır. Burada öncelikle
internet bağlantı ayarını bildiğinizi varsayıyorum. Bağlantını ismini Ben TURKCELL diye vermiştim. Siz kendinize göre değiştirebilirsiniz.

using System;
using System.Data;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace AutoDialUp
{
public class SHELLEXECUTEEX
{
public UInt32 cbSize;
public UInt32 fMask;
public IntPtr hwnd;
public IntPtr lpVerb;
public IntPtr lpFile;
public IntPtr lpParameters;
public IntPtr lpDirectory;

public int nShow;
public IntPtr hInstApp;

public IntPtr lpIDList;
public IntPtr lpClass;
public IntPtr hkeyClass;
public UInt32 dwHotKey;
public IntPtr hIcon;
public IntPtr hProcess;
}

public class DialUp
{
[DllImport("coredll")]
extern static public int ShellExecuteEx( SHELLEXECUTEEX ex );

[DllImport("coredll")]
extern static IntPtr LocalAlloc( int flags, int size );

[DllImport("coredll")]
extern static void LocalFree( IntPtr ptr );

public DialUp()
{

}
public bool TDialUpInternet()
{
string str;
int size;

str="Rnaapp.exe";// -e \"TURKCELL\" -m";
size = str.Length * 2 + 2;
IntPtr pfilename = LocalAlloc(0x40, size);
Marshal.Copy(Encoding.Unicode.GetBytes(str), 0, pfilename, size - 2);

str="-p -n -m -eTURKCELL";
size = str.Length * 2 + 2;
IntPtr pparametres = LocalAlloc(0x40, size);
Marshal.Copy(Encoding.Unicode.GetBytes(str), 0, pparametres, size - 2);

str="\\windows";
size = str.Length * 2 + 2;
IntPtr pdirectory = LocalAlloc(0x40, size);
Marshal.Copy(Encoding.Unicode.GetBytes(str),0, pdirectory, size - 2);

SHELLEXECUTEEX see = new SHELLEXECUTEEX();
see.cbSize = 60;
see.dwHotKey = 0;
see.fMask = 0x40 ;/*SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS*/
see.hIcon = IntPtr.Zero;
see.hInstApp = IntPtr.Zero;
see.hProcess = IntPtr.Zero;;
see.lpClass = IntPtr.Zero;
see.lpDirectory = pdirectory;
see.lpIDList = IntPtr.Zero;
see.lpParameters = pparametres;
see.lpVerb = IntPtr.Zero;
see.nShow = 0;
see.lpFile = pfilename;

if(ShellExecuteEx(see)==0)
return false;
return true;
}

}
}

Bu da Form kodumuz.

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using AutoDialUp;

namespace SmartDeviceApplication2
{
///


/// Summary description for Form1.
///

public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.Button button1;

public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();

//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
///


/// Clean up any resources being used.
///

protected override void Dispose( bool disposing )
{
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
///
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
///

private void InitializeComponent()
{
this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
//
// button1
//
this.button1.Location = new System.Drawing.Point(32, 32);
this.button1.Size = new System.Drawing.Size(136, 40);
this.button1.Text = "button1";
this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
//
// Form1
//
this.Controls.Add(this.button1);
this.Text = "Form1";

}
#endregion

///


/// The main entry point for the application.
///

static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
DialUp d=new DialUp();
d.TDialUpInternet();

}
}
}

 
10

C# için ESC/POS Komutları

Posted by Gökhan Şahin on Aug 21, 2010 in C#, Yazılım

Pos yazıcıların bazıları esc pos komut standardını desteklemektedir. Bu komutların c# örneği aşağıdadır.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
private static char esc = (char)27;
private static char esc1 = (char)1;
private static char esc0 = (char)0;
private static char esc2 = (char)2;
private static char esc29 = (char)29;
private static char esc16 = (char)16;

private static string escNewLine = "\n";//"" + esc10; // New line (LF line feed)
private static string escUnerlineOn = "" + esc + "-" + esc1; // Unerline On
private static string escUnerlineOnx2 = "" + esc + "-" + esc2; // Unerline On x 2
private static string escUnerlineOff = "" + esc + "-" + esc0; // Unerline Off
private static string escBoldOn = "" + esc + "E" + esc1; // Bold On
private static string escBoldOff = "" + esc + "E" + esc0; // Bold Off
private static string escNegativeOn = "" + esc29 + "E" + esc1; // White On Black On'
private static string escNegativeOff = "" + esc29 + "E" + esc0; // White On Black Off
private static string esc8CpiOn = "" + esc29 + "!" + esc16; // Font Size x2 On
private static string esc8CpiOff = "" + esc29 + "!" + esc0; // Font Size x2 Off
private static string esc16Cpi = "" + esc + "M" + "0"; // Font A - Normal Font
private static string esc20Cpi = "" + esc + "M" + "1"; // Font B - Small Font
private static string escReset = "" + esc + "@"; //chr(27) + chr(77) + chr(48); // Reset Printer
private static string escFeedAndCut = "" + esc29 + "V" + "A"; // Partial Cut and feed

private static string escAlignLeft = "" + esc + "a" + "0"; // Align Text to the Left
private static string escAlignCenter = "" + esc + "a" + "1";

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
serialPort1.Open();
//cpi boyutunu ayarliyoruz.
serialPort1.WriteLine(esc8CpiOn);
//satırı ortalıyoruz.
serialPort1.WriteLine(escAlignCenter);
//kalin yazmayı başlatıyoruz.
serialPort1.WriteLine(escBoldOn);
serialPort1.WriteLine("(8CPI kalin");
//kalin yazma işlemi bitiyor.
serialPort1.WriteLine(escBoldOff);
//yeni satir.
serialPort1.WriteLine(escNewLine);
serialPort1.WriteLine(esc8CpiOff);
//16cpi
serialPort1.WriteLine(esc16Cpi);
serialPort1.WriteLine("16CPI");
//20cpi
serialPort1.WriteLine(esc20Cpi);
serialPort1.WriteLine(" 20CPI");
serialPort1.WriteLine(escNewLine);
//cutter çalıştırır.
serialPort1.WriteLine(escFeedAndCut);
serialPort1.Close();
}
}
}

 
2

Mobil uygulamada Gps Kordinatı alma

Posted by Gökhan Şahin on Mar 2, 2010 in C#

Windows Mobile 6.1 ve 6.5 için Gps kordinatını almak için Windows Mobile 6 Profesional SDK içinde Microsoft.WindowsMobile.Samples.Location.dll dosyasını bulabilirsiniz. Bunu Projeye ekledikten sonra aşağıdaki kod ile gps kordinatı alabilirsiniz. Yanlız dikkat etmeniz gereken Gps ten hemen sonuçlar dönmeyebiliyor. Bunun için 5dk bir zaman ve açık bir alanda olmanız gerekiyor.

using Microsoft.WindowsMobile.Samples.Location;

namespace gpsTest
{
public partial class FormGPS: Form
{
private EventHandler updateDataHandler;
GpsDeviceState device = null;
GpsPosition position = null;
Gps gps = new Gps();
public FormGPS()
{
InitializeComponent();
updateDataHandler = new EventHandler(UpdateData);
gps.DeviceStateChanged += new DeviceStateChangedEventHandler(gps_DeviceStateChanged);
gps.LocationChanged += new LocationChangedEventHandler(gps_LocationChanged);
if (!gps.Opened)
{
gps.Open();
}
}
protected void gps_LocationChanged(object sender, LocationChangedEventArgs args)
{
position = args.Position;
Invoke(updateDataHandler);
}
void gps_DeviceStateChanged(object sender, DeviceStateChangedEventArgs args)
{
device = args.DeviceState;
Invoke(updateDataHandler);
}
void UpdateData(object sender, System.EventArgs args)
{
string enlem;
string boylam;
if (gps.Opened)
{
string str = “” ;
if (position != null)
{
if (position.LatitudeValid && position.LongitudeValid)
{
enlem = “” + position.Latitude;
boylam = “” + position.Longitude;
}
}
}
}

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.