0

Wince 4.2 de otomatik internet bağlantısı Yapmak.

Posted by Gökhan Şahin on Jan 24, 2011 in 4.2, C#, WinCe, Yazılım

Wince 4.2 çalışan gömülü bir sistemde internet üzerinden çalışacak bir program yazıyorsanız. En büyük problemlerden bir tanesi kullanıcıya internet bağlantısı yaptırmaktır. Bunun için c# vs 2003 için örnek kod parçası aşağıdadır. Burada öncelikle
internet bağlantı ayarını bildiğinizi varsayıyorum. Bağlantını ismini Ben TURKCELL diye vermiştim. Siz kendinize göre değiştirebilirsiniz.

using System;
using System.Data;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace AutoDialUp
{
public class SHELLEXECUTEEX
{
public UInt32 cbSize;
public UInt32 fMask;
public IntPtr hwnd;
public IntPtr lpVerb;
public IntPtr lpFile;
public IntPtr lpParameters;
public IntPtr lpDirectory;

public int nShow;
public IntPtr hInstApp;

public IntPtr lpIDList;
public IntPtr lpClass;
public IntPtr hkeyClass;
public UInt32 dwHotKey;
public IntPtr hIcon;
public IntPtr hProcess;
}

public class DialUp
{
[DllImport("coredll")]
extern static public int ShellExecuteEx( SHELLEXECUTEEX ex );

[DllImport("coredll")]
extern static IntPtr LocalAlloc( int flags, int size );

[DllImport("coredll")]
extern static void LocalFree( IntPtr ptr );

public DialUp()
{

}
public bool TDialUpInternet()
{
string str;
int size;

str="Rnaapp.exe";// -e \"TURKCELL\" -m";
size = str.Length * 2 + 2;
IntPtr pfilename = LocalAlloc(0x40, size);
Marshal.Copy(Encoding.Unicode.GetBytes(str), 0, pfilename, size - 2);

str="-p -n -m -eTURKCELL";
size = str.Length * 2 + 2;
IntPtr pparametres = LocalAlloc(0x40, size);
Marshal.Copy(Encoding.Unicode.GetBytes(str), 0, pparametres, size - 2);

str="\\windows";
size = str.Length * 2 + 2;
IntPtr pdirectory = LocalAlloc(0x40, size);
Marshal.Copy(Encoding.Unicode.GetBytes(str),0, pdirectory, size - 2);

SHELLEXECUTEEX see = new SHELLEXECUTEEX();
see.cbSize = 60;
see.dwHotKey = 0;
see.fMask = 0x40 ;/*SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS*/
see.hIcon = IntPtr.Zero;
see.hInstApp = IntPtr.Zero;
see.hProcess = IntPtr.Zero;;
see.lpClass = IntPtr.Zero;
see.lpDirectory = pdirectory;
see.lpIDList = IntPtr.Zero;
see.lpParameters = pparametres;
see.lpVerb = IntPtr.Zero;
see.nShow = 0;
see.lpFile = pfilename;

if(ShellExecuteEx(see)==0)
return false;
return true;
}

}
}

Bu da Form kodumuz.

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using AutoDialUp;

namespace SmartDeviceApplication2
{
///


/// Summary description for Form1.
///

public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.Button button1;

public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();

//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
///


/// Clean up any resources being used.
///

protected override void Dispose( bool disposing )
{
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
///
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
///

private void InitializeComponent()
{
this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
//
// button1
//
this.button1.Location = new System.Drawing.Point(32, 32);
this.button1.Size = new System.Drawing.Size(136, 40);
this.button1.Text = "button1";
this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
//
// Form1
//
this.Controls.Add(this.button1);
this.Text = "Form1";

}
#endregion

///


/// The main entry point for the application.
///

static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
DialUp d=new DialUp();
d.TDialUpInternet();

}
}
}

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.