0

Oracle Veritabanında Table Split Kullanımı

Posted by Gökhan Şahin on Aug 26, 2010 in Database, Oracle

Oracle Veritabanında table split kullanım örneği
Tip tanılmlaması yapıyoruz.

CREATE OR REPLACE TYPE split_tbl as table of varchar2(32767);

split fonksiyonunu oluşturuyoruz.

CREATE OR REPLACE FUNCTION split(pliste LONG, payrac VARCHAR2 := ',')
RETURN split_tbl
PIPELINED IS
widx PLS_INTEGER;
wlist LONG := pliste;
BEGIN
LOOP
widx := instr(wlist, payrac);
IF widx > 0 THEN
PIPE ROW(substr(wlist, 1, widx - 1));
wlist := substr(wlist, widx + length(payrac));

ELSE
PIPE ROW(wlist);
EXIT;
END IF;
END LOOP;
RETURN;
END split;
/

Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

SELECT column_value FROM TABLE(split('1,2,3',','));

 
10

C# için ESC/POS Komutları

Posted by Gökhan Şahin on Aug 21, 2010 in C#, Yazılım

Pos yazıcıların bazıları esc pos komut standardını desteklemektedir. Bu komutların c# örneği aşağıdadır.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
private static char esc = (char)27;
private static char esc1 = (char)1;
private static char esc0 = (char)0;
private static char esc2 = (char)2;
private static char esc29 = (char)29;
private static char esc16 = (char)16;

private static string escNewLine = "\n";//"" + esc10; // New line (LF line feed)
private static string escUnerlineOn = "" + esc + "-" + esc1; // Unerline On
private static string escUnerlineOnx2 = "" + esc + "-" + esc2; // Unerline On x 2
private static string escUnerlineOff = "" + esc + "-" + esc0; // Unerline Off
private static string escBoldOn = "" + esc + "E" + esc1; // Bold On
private static string escBoldOff = "" + esc + "E" + esc0; // Bold Off
private static string escNegativeOn = "" + esc29 + "E" + esc1; // White On Black On'
private static string escNegativeOff = "" + esc29 + "E" + esc0; // White On Black Off
private static string esc8CpiOn = "" + esc29 + "!" + esc16; // Font Size x2 On
private static string esc8CpiOff = "" + esc29 + "!" + esc0; // Font Size x2 Off
private static string esc16Cpi = "" + esc + "M" + "0"; // Font A - Normal Font
private static string esc20Cpi = "" + esc + "M" + "1"; // Font B - Small Font
private static string escReset = "" + esc + "@"; //chr(27) + chr(77) + chr(48); // Reset Printer
private static string escFeedAndCut = "" + esc29 + "V" + "A"; // Partial Cut and feed

private static string escAlignLeft = "" + esc + "a" + "0"; // Align Text to the Left
private static string escAlignCenter = "" + esc + "a" + "1";

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
serialPort1.Open();
//cpi boyutunu ayarliyoruz.
serialPort1.WriteLine(esc8CpiOn);
//satırı ortalıyoruz.
serialPort1.WriteLine(escAlignCenter);
//kalin yazmayı başlatıyoruz.
serialPort1.WriteLine(escBoldOn);
serialPort1.WriteLine("(8CPI kalin");
//kalin yazma işlemi bitiyor.
serialPort1.WriteLine(escBoldOff);
//yeni satir.
serialPort1.WriteLine(escNewLine);
serialPort1.WriteLine(esc8CpiOff);
//16cpi
serialPort1.WriteLine(esc16Cpi);
serialPort1.WriteLine("16CPI");
//20cpi
serialPort1.WriteLine(esc20Cpi);
serialPort1.WriteLine(" 20CPI");
serialPort1.WriteLine(escNewLine);
//cutter çalıştırır.
serialPort1.WriteLine(escFeedAndCut);
serialPort1.Close();
}
}
}

 
0

Java Applet i imzalamak

Posted by Gökhan Şahin on Aug 17, 2010 in Java, Web

Öncelikle bir sertifika oluşturucaz. Bunun için bilgisayarınızda jdk kurulu olması gerekmektedir.

jdk_home(jdk’nın kurulu olduğu dizin)\bin\keytool -genkey -alias signFiles -keystore keystore -keypass 17082010 -dname “cn=FIRMA ADI” -storepass 17082010 -validity 1000

keystore adında bir dosya oluşacaktır. İmzalama işleminde bu dosyayı kullanacağız.

jdk_home(jdk’nın kurulu olduğu dizin)\bin\jarsigner -keystore keystore -storepass 17082010 -keypass 17082010 -signedjar imzalandıktansonrakiApplet.jar imzalanacakApplet.jar signFiles

appleti imzalamış olduk.

 
10

Java ile dll kullanımı (JNI)

Posted by Gökhan Şahin on Aug 17, 2010 in Java, Yazılım

Java ile dll içindeki methodları kullanmanız için jni standardına olması gerekmektedir. Bunun için önce javanın anlayacağı bir dll yapacaksınız. Bu dll kullanmak istediğiniz dll i çağıracak.
dll yazma için c yada c++ da yapmanız gerekmektedir.

Örnek
MerhabaDunya.java

class MerhabaDunya
{
public native void gosterMesaj();
static
{
System.loadLibrary("MerhabaDunyaImp");
}
}

Main.java

class Main
{
public static void main(String[] args)
{
MerhabaDunya merhaba = new MerhabaDunya();
merhaba.gosterMesaj();
}
}

Sınıflarımızı derliyoruz.

javac MerhabaDunya.java
javac Main.java

Derleme işlemi bittikten sonra jdk ya header dosyasını oluşturmasını sağlayabiliriz.

javah -jni MerhabaDunya

Şimdi C++ MerhabaDunya.cpp dosyasını açıyoruz.

#include
#include "MerhabaDunya.h" // this header file was generated by javah
JNIEXPORT void JNICALL Java_MerhabaDunya_gosterMesaj(JNIEnv *env, jobject obj)
{
printf("Merhaba Dünya!\n");
}

MerhabaDunya.cpp dosyasını c++ derleyicisi ile MerhabaDunyaImp.dll adında derleyin.
Aşağıdaki komutu çalıştırdığınızda

java Main

“Merhaba Dünya” çıktısını elde edersiniz.
detaylı bilgi için

http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Native_Interface

http://home.pacifier.com/~mmead/jni/cs510ajp/index.html

Proje Dosyaları
http://blog.sahinyazilim.net/dosyalar/MerhabaDunya.rar
Visual Studio 2005 Projesi debug klasörü altında java dosyalarını bulabilirsiniz.

 
0

Eclipse İle JDK kullanımı

Posted by Gökhan Şahin on Aug 17, 2010 in Eclipse, Ide, Yazılım

Eclipse ile JDK kullanmak için
Menüden Window>Preferences
Açılkan ekrandan
java>Installed JREs i seçiyoruz.
Add butonuna basıyoruz. Standart VM yi seçiyoruz.
Next butonuna basıyoruz.
JDK home dizinini seçiyoruz. Finish butonuna basıyoruz.

Bu kadar.

 
2

Oracle Veri tabanında pll/sql ile text dosya yazmak

Posted by Gökhan Şahin on Aug 10, 2010 in Database, Oracle, Yazılım

Oracle Veritabanında bir dosyaya yazmak için için öncelikle veritabanı üzerinde bir klasör açmanız gerekiyor.

CREATE OR REPLACE DIRECTORY KLASORUM AS '/home/oracle/klasorum';

CREATE OR REPLACE DIRECTORY kalsör Adı AS db üzerindeki klasör yolu;
Klasor açtıktan sonra

Declare
--dosya için değişken tanıtılıyor.
wfile_thk UTL_FILE.file_type;
Begin
--Dosyayı hangi kalsöre hangi modda açacağımızı belirtiyoruz.
wfile_thk := UTL_FILE.fopen ('KLASORUM', 'text_dosya.txt', 'W');
--Dosya içine Merhaba Dünya yazıyoruz..
UTL_FILE.put_line (wfile_thk, 'Merhaba Dünya');
--Dosyayı kapatıyoruz.
UTL_FILE.fclose_all;
end;

Veritabanı makinesi üzerinde /home/oracle/klasorum/text_dosya.txt dosyası oluşmuş olacaktır.

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.